Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Behalve waar schriftelijke uitzonderingen van toepassing zijn en zonder rekening te houden met alle tegenstrijdige of uitsluitingscondities die zich voordoen in de klant? inkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding (“Verkoopovereenkomst”) tussen Building Services (“Het Bedrijf”) en haar klant ("De Koper"). Ook wanneer een of meer gespecificeerde punten in een bijzondere overeenkomst afwijken, blijven de overige punten van toepassing.
 2. De verkoopvertegenwoordigers van het bedrijf hebben geen bevoegdheid om het bedrijf te verplichten een verkooporder te accepteren. Elke bestelling, genomen door een verkoop vertegenwoordiger, verbindt het bedrijf alleen na acceptatie door het management van de functionaris die gemachtigd is om namens het proces de betekening te accepteren van het bedrijf.
 3. De prijs die door het Bedrijf wordt aangerekend ("De Prijs") dekt de kosten van goederen, verpakking, opslag en vracht naar het magazijn van de Koper inwaarts goed losdok, exclusief BTW Het management van het bedrijf heeft het recht om de prijs te wijzigen voordat een bestelling wordt geaccepteerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer slechts een deel van een lopende bestelling wordt beïnvloed, heeft de koper het recht deze bestelling te annuleren, op voorwaarde dat: de totale prijswijziging is meer dan 5% en de annulering wordt binnen 8 . per aangetekende brief aan het bedrijf verzonden dagen nadat de Koper op de hoogte is gesteld van de prijswijziging.
 4. De voorwaarden van "levering" zijn als volgt. Levering van de goederen wordt geacht te zijn uitgevoerd vanaf het moment dat de goederen gereed zijn voor het transport van het uitgaande goederengebied van het magazijn van het bedrijf, ook al is het bedrijf verantwoordelijk voor het transport. De Koper kan ook op eigen kosten een aparte levering van een deel van een bestelling aanvragen.
 5. De goederen worden geacht te zijn aanvaard indien niet binnen 8 dagen na levering schriftelijk protest is ontvangen. Een vrachtbrief, pakbon of een soortgelijk document dat bij de levering wordt overhandigd, wordt verondersteld de juiste hoeveelheid en beschrijving van de geleverde goederen weer te geven, tenzij de Koper onmiddellijk protesteert.
 6. Het bedrijf garandeert de goederen tegen elke tekortkoming of structureel gebrek gedurende 2 jaar vanaf de leveringsdatum. Deze garantie is beperkt tot de kosten van vervangende onderdelen en arbeidsloon. Transport van en naar het magazijn van het bedrijf en risico's betrokken zijn de verantwoordelijkheid van de Koper. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de goederen te vervangen om aan zijn garantie te voldoen verbintenis, zonder voorafgaande toestemming van de Koper.
 7. Wanneer de omstandigheden buiten haar macht liggen, heeft het bedrijf het recht om de verkoopovereenkomst met de koper op te schorten of te verbreken, geheel of gedeeltelijk, zonder enige schadevergoeding. Zonder enige beperking worden de volgende gebeurtenissen als onvermijdbaar beschouwd: en een "overmacht" en omstandigheden die hieruit voortvloeien, vallen niet langer onder de voorwaarden van de verkoopvoorwaarden van het Bedrijf: import-, export- en deviezenbeperkingen. Oorlog, brand, bliksem, explosie, aardbeving en overstroming in het magazijn van de Bedrijf en de Koper, ook tijdens het transport. Ongevallen, stakingen en andere arbeidsconflicten, vertraging in het transport, nalatigheid of storingen in het bedrijf van de leverancier of de agenten van het bedrijf.
 8. Zonder schriftelijke toestemming kunnen geen goederen aan Building Services worden geretourneerd. Een dergelijke toestemming verandert niets aan de voorwaarden van de verkoopovereenkomst en voorwaarden op welke manier dan ook.
 9. Facturen zijn betaalbaar bij levering van de goederen, behalve wanneer het Bedrijf schriftelijk anders aangeeft. Aanvaarding van facturen van uitwisseling, cheques en gedeeltelijke betaling kunnen worden beschouwd als een betaalmiddel, geen echte betaling, of een verlenging van de betaling punt uit. De Vennootschap heeft het recht om de wissels die in haar voordeel zijn opgesteld te disconteren voordat de betaling verschuldigd is, ongeacht: de kosten zijn voor rekening van de koper. Over alle bedragen die op de vervaldatum niet zijn betaald, wordt automatisch rente berekend tegen het tarief voor rood staan ​​op papier, door de overheid, verhoogd met 2% dan de Nationale Bank van België, op factuurdatum. Als Nee betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de betalingsachterstand door de koper per aangetekende brief, is een bijkomende vordering van 15% op de gehele onbetaalde bedrag. Indien de koper de verkoopvoorwaarden niet meer naleeft, kan de verkoop worden ontbonden door kennisgeving aan een aangetekend schrijven brief van de vertegenwoordiger van het bedrijf. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om vergoeding van schade en rente te vorderen. Indien er op de vervaldag geen betaling is gedaan, heeft de Maatschappij het recht om de rente te verhogen tot 10% met een minimum van €25. De niet-betaling van slechts één factuur stelt de Vennootschap in staat de verschuldigde bedragen van alle andere facturen opeisbaar te maken, zelfs vóór hun uitgerekende datum. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten vormt geen creatie een nieuwe schuld of wijziging van de verkoopvoorwaarden.
 10. Ongeacht de risico's van de koper met betrekking tot de goederen, blijven het materiaal en alle verkochte componenten eigendom van de Bedrijf totdat alle verschuldigde bedragen door de Koper zijn betaald. Als de koper materiaal of de onderdelen ervan ontdoet of probeert te verwijderen: zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf is het Bedrijf gerechtigd een schadevergoeding van minimaal € 250,- aan te vragen.
 11. Indien een derde gerechtelijke stappen onderneemt om openstaande schulden terug te vorderen, zal Koper de derde onmiddellijk informeren dat de goederen zijn eigendom van de Maatschappij en zullen de Maatschappij binnen 24 uur per aangetekende brief informeren. In het geval dat de Koper is onbevoegd op de vervaldatum van de levering, is failliet, of er zijn curatoren aangesteld en de betalingen worden opgeschort of het is onwaarschijnlijk dat volledige betaling kan worden gedaan op de vervaldatum op de factuur, heeft het Bedrijf het recht om een eerdere betaling of een extra betaling te vorderen garantie voor levering van de goederen en behoudt u het recht om de verkoopovereenkomst te verbreken.
 12. Deze voorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit de verkoopovereenkomst worden beheerst door de rechtbanken van Sint-Niklaas en Dendermonde en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge 
Rapporteer een fout